தனிமனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் - மகாகவி பாரதியார்

Saturday, 2 December 2017


SMART METERS 
The simple way to control 
your energy use.
Helplink partners with SMART a big Southall campaign.








Friday, 24 March 2017

Thursday, 23 March 2017

Our Community Helpdesk Advising,Supporting and Assisting the Local Community


Tuesday, 23 August 2016

Self Care Management training

Participants of our 6 week Self Care Management training for people with long term illness and our volunteers. The training was conducted by the staff of Social Action For Health Organisation.
Mr.L.Maria Doss 
 Project Manager 
 Helplink 

 Reg.Charity 1148749 





Saturday, 2 July 2016

28/04/2016
Helplink's 7th anniversary celebrated in London.
students finishing English, Tailoring and computer courses awarded certificates 
and fun filled interfaith and multicultural family gathering.









Tuesday, 24 November 2015

Empowering and Educating disadvantaged women supported by Big Lottery fund


Empowering and Educating disadvantaged women
supported by Big Lottery fund
The second batch of women in skills training  - Tailoring
there are 34 women learning in two batches